Munu

การวนรอบ

หน้าแรก » ข่าวสาร » การวนรอบ

<< การวนรอบ >>

1. การวนรอบในรูปแบบ for

การวนรอบในรูปแบบของ for นี้ จะเป็นการวนรอบที่เราต้องกำนดค่าเริ่งต้นในการวนรอบ เงื่อนไขในการตรวจสอบ หากเป็นจริงโปรแกรมจะทำการวนรอบต่อไป และกำนหนดการเปลี่ยนแปลงค่าของค่าเริ่มต้นเพื่อให้การวนรอบนี้มีการสิ้นสุดการวนรอบ ให้ท่านลองอ่านจากรูปแบบการใช้งานและตัวอย่างด้านล่างนี้

รูปแบบ

for(ตัวแปร=ค่าเริ่มต้น; เงื่อนไง;การเปลี่นของค่าเริ่มต้น){
เมื่อเงื่อนไขเป็นจริงจะทำงานใน Block นี้

}

ตัวอย่าง

<script language=”JavaScript”>
for( i=1 ; i<=5 ; i++ ){

document.write (“การวนรอบที่ “+i+”<br>” );

}
</script>

อธิบายตัวอย่าง
จากตัวอย่าง เป็นการวนรอบจำนวน 5 รอบ โดยเราทำการกำหนดค่าเริ่มต้นไว้ที่เลข 1 และให้ตัวแปร i มารับค่าเริ่มต้นนี้ไว้ จากนั้นเป็นเงื่อนไข ในที่นี้เรากำหนดเงื่อนไขว่า หากค่าของ i ยังมีค่าน้อยกกว่าหรือเท่ากับ 5 ให้โปรแกรมนี้ทำการวนรอบต่อไป แต่หากค่าของ i มากกว่า 5 ก็จะทำการหยุดการวนรอบนี้ สำหรับการเปลี่ยนแปลงค่าเริ่มต้น เรากำหนดให้ทุกครั้งที่มีการวนรอบค่าของ i จะเพิ่มขึ้นที่ละ 1 ผลจากการทำงานของโปรแกรมตัอวย่างจะแสดงค่าออกมา ดังนี้

2. การวนรอบในรูปแบบของ while

ประโยคในการวนรอบในรูปแบบของ while นี้เป็นการวนรอบโดยที่เรากำหนดเงื่อนไขในการวนรอบลงไป หากเงื่อนไขที่เรากำหนดไว้ยังมีค่าเป็นจริง (TRUE) อยู่ การวนรอบนั้นจะดำเนินต่อไป ลองดูรูปแบบและตัวอย่างต่อไปนี้

รูปแบบ

while(เงื่อนไข){
เมื่อเงื่อนไขเป็นจริงจะทำงานใน Block นี้

}

ตัวอย่าง

<script language=”JavaScript”>
i=1
while ( i <=5 ){

document.write (“การวนรอบที่ “+i+”<br>” );
i++;

}
</script>

อธิบายตัวอย่าง
จากตัวอย่าง เป็นการวนรอบจำนวน 5 รอบ และมีการทำงานรูปแบบเงื่อนไขต่าง   ๆ เช่นเดียวกับรูปแบบของ for ในตัวอย่างก่อน ให้ท่านลองพิจารณาตามไป

3. การวนรอบในรูปแบบของ do … while

ประโยคในการวนรอบในรูปแบบของ do … while มีการทำงานที่คล้ายกับประโยค whil ที่เราได้ทำการเรียนรู้ไปข้างต้น หากจะแตกต่างแต่เพียงว่า do … while จะมีการทำงานใน Block คำสั่ง 1 ครั้งเสมอก่อนทำการตรวจสอบค่าใด ๆ ให้ท่านลองรูปแบบและตัวอย่างต่อไปที่

รูปแบบdo{
โปรแกมทำงานใน Block คำสั่งนี้ 1 ครั้ง และจะทำงานต่อไปเมื่อเงื่อนไขเป็นจริง

}while (เงื่อนไข)

ตัวอย่าง<script language=”JavaScript”>
i=1
do {

document.write (“การวนรอบ do .. while ค่า i เท่ากับ ” );

}while( i>2)
</script>

อธิบายตัวอย่าง
จากตัวอย่าง เป็นการวนรอบที่มีเงื่อนไขที่เป็นเท็จตั้งแต่ต้น คือ ในตัวอย่างกำหนดค่าเริ่มต้นของเงื่อนไขไว้ว่า หาก while มีค่ามากกว่า 2 ให้ทำงานในการวนรอบ แต่ค่าเริ่มต้นที่เรากำหนดให้ i คือ 1 ฉะนั้น ค่า i จึงน้อยกกว่า  2 และผิดเงื่อนไขในการตรวจสอบที่เรากำหนด แต่โปรแกรมก็ยังทำงานใน Block คำสั่งของ do{} 1 ครั้ง ผลที่ได้คือ

สรุปง่าย ๆ คือ do … while จะทำงานก่อนการตรวจสอบเงื่อนไข แต่ while ตรวจสอบเงื่อนไขก่อนการทำงานใด ๆ

เรามีทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านเว็บไซต์

มาประยุกต์ในการพัฒนาการให้บริการอยู่ตลอดเวลา เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าทุกท่าน
ด้วยประสบการณ์ที่เรามีอยู่นั้น ทำให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าทุกท่านจะได้รับการบริการที่ดีจากเรา

Call

082-493-2295

E-mail

Konyubyub@Gmail.com

Location

บริษัท ดีไซน์นำโชค จำกัด
58/146 หมู่ที่ 6 หมู่บ้านซื่อตรง คลอง13 ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110

2014 Powered by IYATHAI.com
Tel: 082-493-2295 E-mail: Konyubyub@gmail.com