Munu

การเติมสีสันให้เอกสาร html

หน้าแรก » ข่าวสาร » การเติมสีสันให้เอกสาร html

ผลการแสดง ที่เกิดขึ้น บน เว็บเพจ เราจะพบว่าเอกสาร ทั่วไปแล้วตัวอักษร ที่ปรากฎ บนจอภาพ จะเป็น ตัวอักษรสีดำ
บนพื้น สีเทา ถ้าเรา ต้องการ ที่จะ เปลี่ยนสี ของตัวอักษร หรือ สีของ จอภาพ เราสามารถ ทำ ได้โดย การกำหนด แอตทริบิวต์ (Attribute) ของตัวอักษร สิ่งที่ต้องการนี้ จะเป็น กลุ่มตัว เลขฐาน 16 จำนวน 3 ชุด โดยชุดที่ หนึ่ง ทำหน้าที่ แทนค่าสีแดง ชุดที่สอง ทำหน้าที่ แทนสีเขียว และชุดที่สาม ทำหน้าที่แทนสี น้ำเงิน ข้อมูล ในตาราง ต่อไปนี้จะแสดง สีพื้นฐาน และรหัสสี ที่สามารถแสดงได้ทุกเว็บเพจ

สี
รหัสสี
ขาว
#FFFFFF
ดำ
#000000
เทา
#BBBBBB
แดง
#FF0000
เขียว
#00FF00
น้ำเงิน
#0000FF

ในบางครั้งถ้าเราไม่ต้องการใส่รหัสสีเป็นเลขฐานเราก็สามารถใส่ชื่อ สีลงไปได้เลย ตัวอย่างต่อไปนี้
แสดงชื่อสีที่ Internet Explorer สนับสนุนแต่ Netscape ไม่สนับสนุน

AQUA
BULE
GRAY
LIME
NAVY
PURPLE
SILVER
WHITE (สีขาว)
BLACK
FUCHSIA
GREEN
MAROON
OLTVE
RED
TEAL
YELLOW

สีของพื้นฉากหลัง 
รูปแบบ BGCOLOR=#สีที่ต้องการ
ตัวอย่าง <BODY BGCOLOR=”#FF0000″> 
เราใช้ BGCOLOR=#สีที่ต้องการ ให้เป็นส่วนหนึ่งของ <BODY> ซึ่งจะทำให้เกิดสีตามที่เราเลือก ลักษณะเป็นฉากสีอยู่ข้างหลัง

สีของตัวอักษรบนเว็บ 
รูปแบบ Text=#รหัสสี
ตัวอย่าง <BODY TEXT=”#00FF00″>
เรากำหนดเช่นเดียวกับการทำสีของพื้นฉากหลังโดยให้เป็นส่วน หนึ่งของ <BODY> แต่ในการใส่รหัสสีนั้นเร าต้องดู ให้เหมาะสมกับฉากหลังด้วยเช่น <BODY TEXT=”#00FF00″> ในการ ทำสีของ ตัวอักษรนี้สีจะปรากฎบนเว็บเปราเซอร์ เป็นสีเดียวตลอด 

สีของตัวอักษรเฉพาะที่ 
รูปแบบ <FONT COLOR=”#สีที่ต้องการ”>…</FONT>
ตัวอย่าง <font color=”#FF0000″>สีแดง</font>
คำสั่งนี้เราใช้ในการเปลี่ยนสีของตัวอักษรในส่วนที่เราต้องการให้เกิดสีสันแตกต่างไปจากสีตัวอักษร อื่น ๆ เช่น <FONT COLOR=”#FF0000″>สีแดง</FONT>ตัวหนังสือคำว่าสีแดงก็จะเป็นสีแดงตามที่เราต้องการทันที

สีของตัวอักษรที่เป็นจุดคลิกเมาส์
รูปแบบ LINK=”#รหัสสี” ALINK=”#รหัสสี” VLINK”#รหัสสี”
ตัวอย่าง <BODY BGCOLOR=”000000″ TEXT=”#F0F0F0″ LINK=”#FFFF00″ ALIGN=”#0077FF” VLINK=”#22AA22″>
กำหนดอยู่ในส่วนของ BODY โดยกำหนดให้
LINK       =    สีของตัวอักษรก่อนมีการคลิก
ALIGN    =    สีของตัวอักษรขณะถูกคลิก
VLINK    =    สีของอักษรหลังจากคลิกแล้ว

ตัวอย่างรหัสสี

Aliceblue
F0F8FF
Antiquewhite
FAEBD7
Aqua
00FFFF
Aquamarine
7FFFD4
Azure
F0FFFF
Beige
F5F5DC
Bisque
FFE4C4
Black
000000
Blanchedalmond
FFEBCD
Blue
0000FF
Blueviolet
8A2BE2
Brown
A52A2A
Burlywood
DEB887
Cadetblue
5F9EA0
Chartreuse
7FFF00
Chocolate
D2691E
Coral
FF7F50
Cornflowerblue
6495ED
Cornsilk
FFF8DC
Crimson
DC143C
Cyan
00FFFF
Darkblue
00008B
Darkcyan
008B8B
Darkgoldenrod
B8860B
Darkgray
A9A9A9
Darkgreen
006400
Darkkhaki
BDB76B
Darkmagenta
8B008B
Darkolivegreen
556B2F
Darkorange
FF8C00
Darkorchid
9932CC
Darkred
8B0000
Darksalmon
E9967A
Darkseagreen
8FBC8F
Darkslateblue
483D8B
Darkslategray
2F4F4F
Darkturquoise
00CED1
Darkviolet
9400D3
deeppink
FF1493
Deepskyblue
00BFFF
Dimgray
696969
Dodgerblue
1E90FF
Firebrick
B22222
Floralwhite
FFFAF0
Forestgreen
228B22
Fuchsia
FF00FF
Gainsboro
DCDCDC
Ghostwhite
F8F8FF
Gold
FFD700
Goldenrod
DAA520
Gray
808080
Green
008000
Greenyellow
ADFF2F
Honeydew
F0FFF0
Hotpink
FF69B4
Indianred
CD5C5C
Indigo
4B0082
Ivory
FFFFF0
Khaki
F0E68C
Lavendar
E6E6FA
Lavenderblush
FFF0F5
Lawngreen
7CFC00
Lemonchiffon
FFFACD
Lightblue
ADD8E6
Lightcoral
F08080
Lightcyan
E0FFFF
Lightgoldenrodyellow
FAFAD2
Lightgreen
90EE90
Lightgrey
D3D3D3
Lightpink
FFB6C1
Lightsalmon
FFA07A
Lightseagreen
20B2AA
Lightskyblue
87CEFA
Lightslategray
778899
Lightsteelblue
B0C4DE
Lightyellow
FFFFE0
Lime
00FF00
Limegreen
32CD32
Linen
FAF0E6
Magenta
FF00FF
Maroon
800000
Mediumauqamarine
66CDAA
Mediumblue
0000CD
Mediumorchid
BA55D3
Mediumpurple
9370D8
Mediumseagreen
3CB371
Mediumslateblue
7B68EE
Mediumspringgreen
00FA9A
Mediumturquoise
48D1CC
Mediumvioletred
C71585
Midnightblue
191970
Mintcream
F5FFFA
Mistyrose
FFE4E1
Moccasin
FFE4B5
Navajowhite
FFDEAD
Navy
000080
Oldlace
FDF5E6
Olive
808000
Olivedrab
688E23
Orange
FFA500
Orangered
FF4500
Orchid
DA70D6
Palegoldenrod
EEE8AA
Palegreen
98FB98
Paleturquoise
AFEEEE
Palevioletred
D87093
Papayawhip
FFEFD5
Peachpuff
FFDAB9
Peru
CD853F
Pink
FFC0CB
Plum
DDA0DD
Powderblue
B0E0E6
Purple
800080
Red
FF0000
Rosybrown
BC8F8F
Royalblue
4169E1
Saddlebrown
8B4513
Salmon
FA8072
Sandybrown
F4A460
Seagreen
2E8B57
Seashell
FFF5EE
Sienna
A0522D
Silver
C0C0C0
Skyblue
87CEEB
Slateblue
6A5ACD
Slategray
708090
Snow
FFFAFA
Springgreen
00FF7F
Steelblue
4682B4
Tan
D2B48C
Teal
008080
Thistle
D8BFD8
Tomato
FF6347
Turquoise
40E0D0
Violet
EE82EE
Wheat
F5DEB3
White
FFFFFF
Whitesmoke
F5F5F5
Yellow
FFFF00
YellowGreen
9ACD32

เรามีทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านเว็บไซต์

มาประยุกต์ในการพัฒนาการให้บริการอยู่ตลอดเวลา เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าทุกท่าน
ด้วยประสบการณ์ที่เรามีอยู่นั้น ทำให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าทุกท่านจะได้รับการบริการที่ดีจากเรา

Call

082-493-2295

E-mail

Konyubyub@Gmail.com

Location

บริษัท ดีไซน์นำโชค จำกัด
58/146 หมู่ที่ 6 หมู่บ้านซื่อตรง คลอง13 ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110

2014 Powered by IYATHAI.com
Tel: 082-493-2295 E-mail: Konyubyub@gmail.com